«ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ» را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

این روز هــا خبر انتشــار ویروس کرونــا همه را درگیر و نگران کرده اســت. کمتر کســی اســت که در این کشــور ها در طــول روز بار هــا و بارها اخبار مربــوط به این بیماری را پیگیــری نکند. اخباری که گاه بــه دلیل ضد و نقیض بودنشــان اضطراب را در افراد افزایش می دهند. بــرای مدیریت و کنترل این بیماری هم مســئولان وظیفه دارنــد و هم مردم و بدون مشارکت مردم کنترل شیوع و انتشار آن امری غیرممکن خواهــد بود. طبیعتا در چنین شــرایطی هر فردی بایــد با توجه به اصل خودمراقبتی در این مدیریت کاهش شیوع ایفای نقش کند. خودمراقبتی اقدامــات و فعالیت هــای آگاهانه، آموخته شــده و هدف داری اســت کــه فرد به منظــور حفظ حیات، حفظ و ارتقای ســلامت خود و خانــواده اش انجام می دهــد. به عبارت دیگر خودمراقبتی قســمتی از زندگی روزانه مردم و شــامل مراقبتی اســت که به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان و اجتماعات محلی نیز گســترش می یابد. به طــور کلی می توان گفت خودمراقبتی شــامل اعمالی اســت که مردم انجام می دهند تا تندرســت بمانند، ســلامت ذهنی و جســمی خود را حفظ کننــد، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده کنند، از مشــکلات پیشــگیری کننــد، ناخوشــی ها و وضعیت های حــاد را بهبود بخشــند و نیز از سلامتشــان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعــی حفاظت کنند. تأملــی بر مبانی متعدد نشــان می دهد که برای ایجاد و حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه باید بدانیم که سلامت، پلی است که بر دو ستون خودمراقبتی و مهربانی استوار شده و اســتحکام این دو ستون برای برقراری پل سلامت ضــرورت دارد. در حقیقت خودمراقبتی و مهربانی، نخستین تجلیات انرژی زندگی هستند که در کنار هم سلامت را پایه ریزی می کنند و زمینه ساز جریان آزاد انواع دیگر انرژی می شوند. اگر هرکدام از این دو پل )خودمراقبتی و مهربانی( تضعیف یا تخریب شــود، سلامت پل زندگی سالم و سازگارانه به خطر می افتد اما اگر هر دو مســتحکم باشند، پیمودن مسیر آسان می شود. با مهارت خودمراقبتی هر فردی از دانش، مهــارت و توان خود بــه عنوان یک منبــع به طور مستقل اســتفاده می کند تا از سلامت خود مراقبت کند. البته در این راه می تواند از مشــاوره دیگران نیز اســتفاده کند. در واقع می تــوان گفت خودمراقبتی همان خودمدیریتی و خوداتکایی است. خودمراقبتی
نشان دهنده مسئولیت پذیری و تدبیر افراد در مقابل ســلامت خود از طریق اتخاذ ســبک ســالم زندگی اســت تا جلوی مشــکلات گرفته شــود. بــرای این مهارت به چند ویژگی می توان اشــاره کرد؛ از جمله آنها می توان به داوطلبانه بودن )ارادی بودن(، قابل یادگیــری بــودن )آموختنی(، مســئولیتی همگانی برای حفظ سلامت همه جانبه خود، دارای قابلیت اجرائــی، بهره گیــری از ظرفیت های دیگــران )در صورت لــزوم(، انعطاف پذیربــودن، کم هزینه بودن، جزئی بودن )برنامه ها کوچک/ ســاده باشــند( و… اشــاره کــرد. خودمراقبتی بســتگی بــه فرهنگ و موقعیت افراد دارد، ظرفیت اقدام و انتخاب آنها را دربر می گیرد و دانش، مهارت های زندگی، ارزش ها، انگیــزه، جایگاه کنتــرل و احســاس خودکارآمدی فرد بر آن مؤثر اســت. بزرگ ترین دســتاورد تقویت رویکرد خودمراقبتی این اســت که مردم رفتارهای خودمراقبتــی را به طور مناســب انتخــاب و اجرا کنند. خودمراقبتی بیشــتر روی جنبه هایی که تحت کنترل فرد هســتند، تمرکــز دارد و جایگزین مراقبت تخصصی و ســازمانی نیست بلکه مکمل آن و یکی از عوامــل تعیین کننده میزان و چگونگی اســتفاده از آن اســت. در ایــن مهــارت تمرکــز بیشــتر روی پیشگیری از بروز مشکلات اســت تا مداخله بعد از بروز مشــکلات و یکی از مفاهیــم اصلی برای تأکید بر رفتار ســالم مثبت اســت. خودمراقبتی می تواند به صورت مراقبت مشــارکتی نیز باشد که می توانند جزء کوچک یا بزرگی از خودمراقبتی را شامل شوند. در مراقبت مشــارکتی افراد یــا خانواده ها، کارکنان و… شــریک هســتند. نکته ای کــه در خودمراقبتی لازم اســت مد نظــر قرار گیرد، این اســت که علاوه بر فرد، مراقبت ســازمانی هم بسیار مهم و اساسی اســت. ضمن اینکه مراقبــت از مراقبان را هم نباید فراموش کرد. موضوعی کــه الان برای کادر درمان درگیر این بیماری باید مورد توجه قرار گیرد. نکته ای که کادر درمان باید مورد توجه قرار دهند این اســت که اگــر برای دفاع از خود در برابر دردی که دیگران می کشند، نتوانند احساساتشان را کنترل کنند یا اینکه تمام دردهای آنها را بــا خود به خانه ببرند و اجازه دهند همانند آتشفشانی خاموش درونشان انباشته شــود، در طولانی مدت با مشــکلی بــزرگ مواجه خواهند شــد. کادر درمان بایــد بپذیرند که با وجود همــه جانفشــانی هایی که می کنند، ممکن اســت نتوانند همه مشــکلات بیماران را حل کنند. اخباری که این روز هــا از فوت بیماران می شــنویم مصداق همین موضوع است.

*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران