اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی