اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی