پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

#1668
عمران رمضانی اردیعمران رمضانی اردی
مشارکت کننده

بنام خدا
با سلام و عرض ادب خدمت همه اعضاء و تشکر از زحمات بعمل آمده برای تدوین ترمینولوژی ….
-به نظر می رسد واژگان تدوین شده از انسجام و ساختار مناسبی برخوردار نیست و دوستان براساس برداشت خود از واژه و در مواردی هم به تعریف مفهومی و نظری پرداخته شده است. همچنین برخی از واژه ها اساسا بصورت عبارت بیان شده است نه واژه (مثل ابعاد برنامه ریزی درسی آموزش و تربیت …. که خود برنامه ریزی درسی در ذیل یکی از تعاریف قرار می گیرد)
– تدوین ترمینولوژی بعد از طراحی نظام و زیرنظام های آموزش و تربیت فنی و حرفه ای، براساس واژگانی که در متون تدوین شده بکار رفته است باید صورت بگیرد و اگر واژه ای در هیج جایی بکار نرفته نیازی به درج و تعریف در بخش واژگان ندارد.
– واژگان باید بصورت تعریف عملیاتی و براساس هدفی که در نظام /زیرنظام بکار رفته تعریف شود تا برداشت یکسان در اجرا مستفاد شود و ادبیات مشترکی شکل بگیرد.

با تشکر مجدد- عمران رمضانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)