پاسخ به: مهم و فوری

#1607
مهدی اسماعیلیمهدی اسماعیلی
مشارکت کننده

باسمه تعالي
با سلام و احترام
اگر نظام نوآوري و كارآفريني را يك خرده نظام آموزش و تربيت در نظر بگيريم آنگاه:
1- براي مقوله نوآوري و مقوله كارآفريني هر كدام بايستي قلمروهاي داراي هويت مستقل تعيين شود.
2- زير نظام هاي سياستي، استانداردهاي شايستگي، ارزشيابي و آموزش، مربيان، پژوهش و ارزشيابي، تامين منابع مالي، مشاركت ذي نفعان، مديريت و راهبري آن مشخص گردد.
3- دوران كودكي، نوجواني و بزرگسالي از يكديگر تفكيك شود.
4- قلمرو آموزش اوليه و آموزش مستمر تعيين گردد.
5- رابطه اين شايستگي غير فني با ديگر شايستگي هاي غير فني مشخص گردد.
6- رويكرد آموزش تلفيقي و مستقل آن مشخص گردد.
7- نظامي جامع براي متربيان، مربيان و مديران و ديگر مخاطبين باشد (نه فقط متربيان).
8- سياست هاي تشويقي از جمله (در بودجه سالانه همانند تبصره 75، آموزش همراه با توليد، صندوق نوآوري و …….) مشخص باشد.
9- تهيه مواد آموزشي و منابع يادگيري بصورت رايگان در كشور ارائه گردد.
10- سازو كار تضميين بهبود مستمر كيفيت تعيين شود.
با تشكر
اسماعيلي