پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

#1601
عبدالله وزیریعبدالله وزیری
مشارکت کننده

مدل حکمرانی موضوع بسیار مهمی است و بنده هم موافقم ولی مدل حکمرانی در داخل مدل نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای خواهد آمد.
به طور کلی دو نگرش به سیستم ها (نظام ها) می توان داشت:
1-مدل: حاکمیت- مدیریت- اجرا
2- مدل: حاکمیت- اعمال حاکمیت – اجرا
برای مثال آموزش و پروش از مدل اول استفاده می کند و صنعت آب و برق و صنعت نفت از مدل دوم. البته هر دو مدل بسیار نزدیک به هم هستند.