پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون اولویت های 12 گانه نظام آموزشهای مهارتی

#1600
عبدالله وزیریعبدالله وزیری
مشارکت کننده

به نام خدا و با سلام به همه بزرگواران
مواردی که جناب آقای دکتر اسماعیلی در جلسه کارگروه سیاست‌گذاری ذکر نمودند که در پست ایشان آمده است، موارد خوب و لازمی است. اما اگر با نگرش سیستمی، جامع و پیوسته به موضوع آموزش و تربیت، و صلاحیت حرفه‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که تمامی موارد ذکر شده (به جز نظام واژگانی Terminology) در دو عبارت که می‌بایست در اولویت شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی قرار گیرد، جمع می‌شود. آن دو عبارت اول: «نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای» است (VET System / TVET System) و دوم: «نظام صلاحیت حرفه‌ای» (Qualifications System) . لازم است بزرگواران به تفاوت دو «نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای» و «نظام صلاحیت حرفه‌ای» توجه کنند، هرچند این دو نظام به هم آمیخته هستند ولی دو سیستم از هم جدا می‌باشند.
بسیاری از موارد ذکر شده توسط جناب آقای دکتر اسماعیلی ذیل این دو نظام است. موارد 3 و 5 و 8 و10و 11و12 که همگی ذیل نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرند و همچنین موارد 6 و 7 و 9 که ذیل نظام صلاحیت حرفه‌ای قرار می‌گیرند. البته اگر به کشورهای پیشرو و مراجع معتبر مراجعه کنیم، موارد دیگری را نیز می‌بینیم که ذیل این دو نظام وجود دارد و باید به آنها بپردازیم که در لیست دوازده‌گانه ما نیست. در مورد آیتم 4 هم باید گفت که این یک سیاست است و نه اقدام که باید فرصت‌ها و محدودیت‌های اتخاذ چنین سیاستی بررسی گردد. در خصوص این آیتم نظر من تجمیع بودجه نیست بلکه یکپارچگی بودجه فنی و حرفه‌ای است به نحویکه قابل ردیابی و آمارگیری باشد تا اطلاعات خوبی را بتوان در اختیار سیاست‌گذاران این حوزه قرار داد.
بنابراین اولویت‌‌ها می‌تواند به صورت زیر باشد که تنها مورد اول نسبت به دو مورد دیگر از لحاظ زمانی اولویت دارد.
1- ترمینولوژی
2- طراحی مدل نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای
3- طراحی مدل نظام صلاحیت حرفه‌ای