پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1543
tvtscadmintvtscadmin
مدیرکل

جناب آقای حاجتی، با تشکر از شما و نظرات ارزشمندتان.