پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون ترمینولوژی یا نظام واژگان آموزش های مهارتی

#1537
tvtscadmintvtscadmin
مدیرکل

جناب راهداری

تشکر از اظهار نظر ارزشمندتان
و تبریک برای انتخاب به ریاست
کارگروه صلاحیت حرفه ای

با آرزوی توفیق روز افزون