پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1531
مهرداد راهداریمهرداد راهداری
مشارکت کننده

به نظر می رسد آینده نگاری در برنامه های اجرایی مورد نظر قرار گرفته است.