پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

خانه انجمن ها همه کارگروه ها و موضوعات مشترک اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی پاسخ به: اظهار نظر پیرامون راهبردهای نظام جامع آموزشهای مهارتی

#1530
مهرداد راهداریمهرداد راهداری
مشارکت کننده

راهبردها،بسیار عالی انتخاب شده است. بخصوص بند اول ایجاد نهضت مهارت افزایی که باید در کنارش مهارت آموزی هم آورده شود و با فرهنگ سازی هم جامعه را به سمت آموزش های مهارتی هدایت کنیم و هم سیاستگذاران را به این باور برسانیم ما سه نظام آموزشی عمومی، عالی و فنی وحرفه ای داریم.