شرح وظایف

وظایف کارگروه تخصصی نظارت و سنجش، تهیه و ارایه پیشنهاد به شورای عالی در خصوص:

۱ـ الگوی نظارت، سنجش و ابزارسازی در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی در سطح ملی، بومی ­سازی و به­ روزرسانی آنها

۲ـ راهکارهای اجرایی برای پیاده­ سازی الگوهای سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی

۳ـ طراحی سازوکارهای مشارکت بهره ­برداران و نظام­ های حرفه­ ای در سنجش آموزش­ های تربیت فنی، حرفه ­ای و مهارتی

۴ـ طراحی، تدوین و تنظیم شاخص­ های نظارت بر مراکز سنجش و سطح­ بندی (درجه­ بندی) آنها

۵ ـ نظارت و ارزیابی مراکز سنجش و ارایه گزارش­ های عملکردی مراکز یاد شده

۶ ـ چهارچوب اعتباربخشی، شیوه ارزیابی و سطح­ بندی (درجه­ بندی) مجریان در سطح ملی و استانی

۷ـ ارزیابی و نظارت بر تحقق اهداف، اجرای سیاست­ ها و برنامه ­های نظام

۸ ـ آیین­ نامه نحوه تعیین انجمن­ های علمی حرفه ­ای، اتحادیه­ ها و صنوف حرفه­ ای و شغلی جهت عضویت در ارکان نظام

۹ ـ بررسی پایش عملکرد مجریان

۱۰ ـ سازوکار اجرای ماده (۹) قانون در سطح استان