نظارت و سنجش

اعضای کارگروه:

  • جناب آقای اباذر براری – رئیس کارگروه تخصصی نظارت و سنجش – ( نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی)
  • جناب آقای رضا باجولوند – نایب رئیس کارگروه تخصصی نظارت و سنجش – (معاون پژوهش و برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان و آموزش فنی و حرفه ای کشور)
  • جناب آقای رضا شریعت – دبیر کارگروه تخصصی نظارت و سنجش – (مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)