شرح وظایف

شرح وظایف مراکز سنجش در سطح ملی و منطقه ­ای (استانی) وابسته به شورای­ عالی  با مشارکت نظام­ های حرفه ­ای

الف ـ سنجش و ارزشیابی آموزش­ های موضوع قانون

ب ـ تعیین صلاحیت حرفه­ ای نیروی کار در سطح ملی و منطقه ­ای (استانی)

پ ـ سنجش و تشخیص شایستگی ­ها و صلاحیت حرفه­ ای و شغلی

ت ـ تعیین صلاحیت و شایستگی مجریان

ث ـ اعطای مدارک صلاحیت حرف ه­ای و گواهینامه ­های شایستگی شغلی

ج ـ ارزشیابی و همسطح ­سازی آموزش­ های فردی و سازمان­ نایافته با آموزش­ های رسمی در چهارچوب صلاحیت حرفه ­ای