شرح وظایف

وظایف کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه­ ای، تهیه و ارایه پیشنهاد به شورای عالی

۱ـ چهارچوب صلاحیت حرفه­ای و شاخص­های تعیین صلاحیت حرفه­ای ملی

۲ـ سازوکارهای مربوط به آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگی­ های نوآوری و کارآفرینی، موضوع تبصره بند (۱۰) ماده (۱) قانون

۳ـ سازوکار و چهارچوب تدوین ضوابط، معیارها، تطبیق، ارزیابی و هم­سطح­ سازی آموزش­ های رسمی، غیررسمی و آموزش­های سازمان­ نایافته با همکاری کارگروه تخصصی نظارت و سنجش از طریق استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه ­ای

۴ـ سازوکارهای انطباق و تعیین ارتباط بین سطوح نظام­ های آموزشی و سطوح صلاحیت حرفه ­ای و حِرف موجود در بازار کار

۵ ـ سازوکار ارتباط بین مدارک و گواهینامه­ های صلاحیت حرفه­ ای مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه­ ای ملی

۶ ـ استانداردهای آموزشی و شایستگی­ های حِرف و مشاغل براساس استانداردهای ملی و بین­ المللی طبقه­ بندی حِرف و مشاغل

۷ـ ضوابط تحرک­ پذیری افقی و عمودی در گروه­ های بزرگ شغلی تا سطوح بالای صلاحیت حرفه­ ای و آموزشی

۸ ـ ضوابط و معیارهای مورد نیاز جهت استقرار صلاحیت حرفه­ ای

۹ـ شیوه­های جذب و به­کارگیری ارزیابان صلاحیت حرفه­ ای