صلاحیت حرفه ای

اعضای کارگروه:

  • جناب آقای مهرداد راهداری – رئیس کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای – (معاونت آموزشی فنی و حرفه ای امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه کشور)
  • سرکار خانم ناهید مسلمی – نایب رئیس کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای – (مدیرکل دفتر طرح و پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
  • جناب اقای محمد خادمی – دبیر کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه ای – ( نماینده پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری)