راهبری و هماهنگی در سیاستگذاری

اعضای کارگروه:

  • جناب آقای محمدرضا سپهری – رئیس کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی درسیاستگذاری – (دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی)
  • جناب آقای رحیم عابدی – نایب رئس کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی درسیاستگذاری – (معاون کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران)
  • جناب آقای علی احمدی – دبیر کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی درسیاستگذاری 
  •