وظایف دبیرخانه شورای عالی

وظایف دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

الف ـ برنامه­ ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات شورای­ عالی و کارگروه­ های تخصصی

ب ـ پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای­ عالی با استفاده از نظرات کارگروه­ های تخصصی و صاحب­ نظران

پ ـ نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات شورای ­عالی و نظارت بر کارگروه ­های تخصصی و مستندسازی فعالیت ­ها

ت ـ تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه­ های مجری، کارگروه ­های تخصصی و مراکز سنجش و ارایه آن به شورای ­عالی

ث ـ دریافت پیشنهاد دستگاه ­ها در خصوص پیش­نویس آیین ­نامه­ ها، دستورالعمل ­ها و سایر مقررات موضوع قانون جهت طرح و بررسی در کارگروه ­های تخصصی

ج ـ تعامل با مراکز بین ­المللی به منظور هماهنگی، تبادل و بهره ­گیری از ظرفیت ­های آنها در استقرار نظام

چ ـ سایر امور محول ­شده از سوی شورای­ عالی

تبصره۱ـ دبیرخانه با استفاده از نیرو و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر می ­شود

تبصره۲ـ دبیرخانه می ­تواند از ظرفیت ­های موجود دستگاه­ های ذی­ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده کند