همایش مجازی مهارت ها برای بازگشت پذیری (روز جهانی مهارت جوانان در شرایط کوئید 19)


مقدمه:
همه ساله در 15 ژوئیه ، کشورهای جهان روز جهانی مهارت های جوانان را جشن می گیرند. این روز فرصتی است برای جوانان ، مؤسسات آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارت آموزی (TVET) ، و ذینفعان بخش دولتی و خصوصی ، تا اهمیت مجهز کردن جوانان به مهارت های اشتغال ، کار شایسته و کارآفرینی را تصدیق و ارج نهند.
روز جهانی مهارت های جوانان 2020 در یک شرایط چالش برانگیز برگزار می شود. همه گیری ویروس کوِئید 19 در حال حاضر به طور قابل توجهی بر بخش های آموزش و مهارت آموزی در سراسر جهان از دو طریق تأثیر می گذارد:
سطح موسسه ای: اقدامات تعطیل نمودن، منجر به بسته شدن موسسات آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و سازمانهای توسعه مهارت در سراسر جهان شده است. یونسکو تخمین می زند که تقریباً سه چهارم فراگیران جهان در اوایل ماه مه تحت تأثیر تعطیلی مدارس در سطوح آموزشی قرار گرفتند. هرچه آموزش و آمهارت آموزی از راه دور به عنوان یک معیار و هنجار تبدیل شود، توانایی مؤسسات آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اجرای چنین سیستمهایی بستگی به ظرفیت آنها برای انطباق برنامه های درسی و همچنین آمادگی مربیان و معلمان دارد.
سطح سیستمی: رکود اقتصادی ناشی از بحران کوئید 19باعث افزایش گسترده بی-کاری و کم-کاری می شود که می تواند تأثیر ماندگاری بر معیشت ضرورری داشته باشد. تحولات در بازار کار نیز منجر به تغییر تقاضای مهارت خواهد شد. سیستم های آموزش و تربیت فنی و حرفه ای نه تنها باید به تأثیرات کوتاه مدت و میان مدت پاندمی فعلی با ارتقاء راه حل های آموزش و تربیت فنی و حرفه ای بپردازند ، بلکه پاسخ هایی را نیز که منعکس کننده پایداری بلند مدت است ، ارائه دهند.
حرکت به جلو ، مهم است که:
– اطمینان حاصل کنید که جوانان در سراسر جهان همچنان به فرصتهای آموزش و مهارت آموزی با کیفیت دسترسی دارند. این امر به مؤسسات نوآور آموزش و تربیت فنی و حرفه ای نیاز دارد که بتوانند به طور کافی مسیرهای یادگیری از راه دور و مسیرهای یادگیری انعطاف پذیر را فراهم کنند.
– نیازهای مهارتهای آینده را شناسایی کرده و نسبت به تأثیرات کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت پاسخگو باشیم. ذینفعان توسعه مهارت باید با توجه به این که بحران اقتصادی پیش بینی شده رخ می دهد ، پیش بینی و پاسخگویی به تغییرات تقاضا برای مهارت های بازار کار را انجام دهیم و تأثیر همه گیر فعلی را بر چالش های موجود ، از جمله بیکاری جوانان ، تغییرات آب و هوایی و انتقال به اقتصادهای سبزتر درک می کنیم.
https://unevoc.unesco.org/home/Virtual+conference+on+skills+for+a+resilient+youth