اخبار

ششمین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی در محل دبیرخانه برگزار گردید

ششمین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست گذاری شورای عالی آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی در محل دبیرخانه برگزار گردید و

ادامه مطالب »

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، نظام آموزشی و پژوهشی و آموزش های مهارتی کشور با توجه به تحولات آینده کار باید تغییر کند.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در جلسه کمیته آموزش و پژوهش استان یزد اظهار داشت: نظام آموزشی و پژوهشی و آموزش های مهارتی کشور با توجه به تحولات آینده کار باید تغییر کند.

ادامه مطالب »