خانه

دومین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
تصویب چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای ملی در شورای عالی اموزش وتربیت فنی حرفه ای ومهارتی کشور
سومین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی